راهنمای ارسال فایل

شما می‌توانید فایلهای خود را از ۴ روش تلگرام، واتساپ، ارسال CD و ایمیل، به دست ما برسانید.

درصورت عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت می‌توانید ارسال فایل را در قالب CD برای ما ارسال نمایید.

ضروری است شماره سفارش، تاریخ سفارش، شماره موبایل و نام خود را در هنگام ارسال فایل بر روی سی‌دی یا فایل ارسالی یادداشت نمایید.